ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
សង្គម - ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
សង្គមជាតិ​គឺជាអ្វី[0]
សេវាសាធារណៈជាអ្វី?[0]
អ្វីជាកិច្ចសន្យាសង្គម[1]
សេវាសាធារណះមានអ្វីខ្លះ[0]
វេវចនសព្ទនឹងពាក្យប្រទេស[1]
អំណាចនយោបាយ[1]
តើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបានមានរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីខ្លះ[0]
អាគារសិក្សា[1]
តើសេវាកម្មអ្វីខ្លះជាសេវាកម្មសាធារណះ?[1]
សេវាសាធារណៈមានប៉ុន្មានប្រភេទ?[1]
តើផលិតផលជាតិជាអ្វី[0]
ចូរអោយនិយមន័យ សេវាសាធារណៈ?[1]
សេវាសាធារណះគឺជាអ្វី?[1]
មូូលហេតុដែលអាមេរិកចាញ់សង្រាមវៀតណាម?[1]
និយមន័យព្រីស[1]
តើអ្វីទីជាតួនាទី?[1]
តើសេវាមានអ្វីខ្លះ?[0]
សេវាសុខភាព[1]
សាធារណះមានប៉ុន្មាន?[1]
តើសេវាសាធារណះរួួមមានអ្វីខ្លះ?[1]
ហេតុអ្វីត្រូវឲ្យមានការបង្កើតសង្គម?[0]
តើវាជាអ្វី ហេតុការបង្កើតសង្គម?[0]
អ្វីដែលជា សេវាសាធារណះ?[1]
ហេតុុុអ្វីបានជាបារាំងដាក់អាណានិគមលើកទី២លោះវៀតណាម[0]
សំុុចម្លើយ អ្វីដែលជា?[0]
សង្គមគឺជាអ្វី?[3]
សង្គមប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភា[0]
អប់រំសហសម័យ ស្ថានភាពនេះ?[1]
ប្រភេទនៃទស្សនវិជ្ជា[0]
សក្ដិភូមិ តើវាមានន័យអ្វី?[1]
[ ច្រើន​ទៀត ]ប្រភេទ
ទាំងអស់ ប្រភេទ
វិទ្យា​សា​ស្រ្ត
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា
ធម្មជាតិ
ប្រជាជន
ជីវិត
សង្គម
វប្ប​ធ​ម៍
សិល្បៈ
ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត
កីឡា
សេដ្ឋ​កិច្ច
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក