ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
និយមន័យ មេដ្យានទ័រសិប្បកម្ម
ចូរអោយនិយមន័យវិមាត្រសំពង
Retrovirusវេវចន នៃឱពុក?
ដូចម្ដេចដែរហៅថាក្រូម៉ាទីនរៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនពីអីផង
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនទាក់ទងនឹងអីស៉ី
ពាកន័យដូចនឹងពាក្យថែទាំចូរអោយនិយមន័យ សេវាសាធារណៈ?
ភ្នាសគ្រោងចូររៀបរាប់អង្គភាពសុខាភិបាលចាប់ពីថ្នាក់កណ្តាលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមមានអ្វីខ្លះ
ទេវកថា​វិធីធ្វើទឹកចិញ្ចឹមកោសិការុក្ខជាតិ
អ្វីទៅដែលហៅថាស្ថាបត្យកម្មអំណាចជាអ្វី
តើអ្វីជាសេវាសាធារណះ?ទ្រឹស្តីបែងចែកពលកម្មរ
សេវាសាធារណះគឺជាអ្វី?ព្យាបាលបញ្ហាសក់ជុះ
មូូលហេតុដែលអាមេរិកចាញ់សង្រាមវៀតណាម?និយមន័យព្រីស
ផលិតផលជាតិសរុប តើវាជាអ្វី?ប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡា
ក្រូម៉ាទីនជាអ្វីតើវាជាអ្វី ក្រូម៉ាទីន?
រស្មីសំយោគគឺជាអ្វី?ចូររក​វេវចនសព្ទនឹងពាក្យ​"អគារសិក្សា"។
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក